Công ty cổ phần đầu tư ITC Hà Nội


SỔ CHỦ CHẤT THẢI NGUY HẠI

SỔ CHỦ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại nghĩa là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 12/2011/TT-BTNMT,( thay thế bằng thông tư 36/2015/TT-BTNMT).

I. Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại

- Khối lượng từ 600 kg trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT hoặc chất POP theo công ước Stockhom)

- Thời gian hoạt động của cơ sở từ 1 năm trở lên

II. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

- Điều 21-NĐ 179/2013 NĐ-CP BTNMT

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 12) 

III. Hồ sơ cần thiết

- Đơn đăng ký theo mẫu quy định Phụ lục 6(A) ban hành kèm theo Thông tư này.

- 1 bản sao Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Đánh giá tác động môi trường/ kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiêt/đơn giản

Note: Hồ sơ đối với trường hợp không phải lập hồ sơ đăng ký  được thay bằng báo cáo theo mẫu quy định tại phụ lục 4 (A) TT 36/2015/TT-BTNMT.

IV. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên tư vấn
Ms.Hòa
Ms.Hòa
Mobile0975 299 039
Email

Hotline Support 24x7

024 - 3 2161 734

Contact Us

info@itchanoi.vn